Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

De Parochie: Canonische definitie

Een parochie is een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt. Parochies oprichten, opheffen of deze veranderen, komt alleen aan de diocesane Bisschop toe, die geen parochies mag oprichten of opheffen of deze in belangrijke mate veranderen, tenzij na de priesterraad gehoord te hebben (Can 515 Wetboek van Canoniek Recht).

Afschaffing van kerken

Als een kerk op geen enkele wijze nog voor de goddelijke eredienst gebruikt kan worden en de mogelijkheid niet bestaat om ze te herstellen, kan zij door de diocesane Bisschop teruggebracht worden tot een profaan en niet onwaardig gebruik.

Waar andere ernstige redenen het raadzaam maken dat een kerk niet langer voor de goddelijke eredienst gebruikt wordt, kan de diocesane Bisschop, na de priesterraad gehoord te hebben, deze terugbrengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik, met toestemming van hen die wettig rechten op de kerk laten gelden, en mits het zielenheil er geen enkele schade door lijdt (Can 1219 Wetboek van Canoniek Recht).

Lasten van de gemeente

De lasten van de gemeenten in zaken van eredienst zijn:

1░ bijdragen, bij onvoldoende inkomsten van het kerkbestuur;

2░ de pastoor of de bedienaar een pastorij bezorgen, of, bij gebrek aan een pastorij, en woning, of, bij gebrek Ún aan een pastorij Ún aan een woning een vergoeding in geld;

3░ bijdragen tot de grove herstellingen van de tot de eredienst bestemde gebouwen (artikel 92 van het Keizerlijk Decreet 30 december 1809 op de kerkfabrieken)

Een strategische benadering door de Vlaamse Overheid

Meestal ontbreekt een strategisch beleid dat voor het geheel van parochiekerken in de gemeente (laat staan in de bredere regio) een toekomstvisie ontwikkelt.

Daardoor worden de volgende vragen te weinig gesteld: zijn alle parochiekerken nog nodig voor hun oorspronkelijke, religieuze functie? Kunnen sommige parochiekerken de ruimtebehoeften van andere maatschappelijke functies invullen? Is de waarde (architectonische, landschappelijk, enz.) en de bouwfysische toestand van de kerk van dien aard dat behoud en restauratie zich opdringt? In geval van beperkte financiŰle middelen, welke zijn de prioriteiten inzake onderhoud/herstel/restauratie?

Een gedegen antwoord op deze vragen kan en moet de toekomst van de parochiekerken in Vlaanderen in hun geheel (en niet noodzakelijk van elke parochiekerk afzonderlijk) vrijwaren en financieel haalbaar houden.

De Sint-Machariusparochie

De parochie in zijn huidige vorm, is relatief jong. Zoals blijkt uit de bouwgeschiedenis van de kerk, overspant de parochie slechts een geschiedenis van een goeie 150 jaar. Daarenboven werd de Antonius van Padua-parochie ervan afgescheiden (rond 1900).

De parochie in de Afrikalaan werd in de loop van 2011 opgeheven.

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

© 2011 Mijn-eigen-website.nl