Kerkfabriek Sint-Macharius Gent

Activiteiten

Indien u activiteiten wenst te organiseren in de Machariuskerk, dan moet een gebruiksovereenkomst met de kerkfabriek afgesloten worden.

Gebruiksovereenkomst

De gebruiksovereenkomst moet bij elke activiteit ondertekend worden door de organisator. In deze gebruiksovereenkomst worden de voorwaarden opgesomd voor het gebruik van de kerk. De overeenkomst is slechts geldig gecontracteerd nadat de kerkfabriek zijn instemming schriftelijk heeft betuigd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die geörganiseerd worden door wijkgebonden of niet-wijkgebonden organiserende derden.

Bijzondere gebruiksovereenkomst

Voor langlopende manifestaties zoals tentoonstellingen zijn bijzondere voorwaarden tussen de kerkfabriek en de organisator overeen te komen.

Gebruiksreglement

De toegelaten activiteiten worden opgesomd in een gebruiksreglement. Dit reglement is een integrerend bestanddeel van de gebruiksovereenkomst.

Toegelaten activiteiten zijn onder andere: concerten, lezingen, voordrachten en tentoonstellingen. Deze opsomming is niet limitatief.

De kerkfabriek behoudt het recht om de waarde en de inhoud van een activiteit te onderzoeken, en de activiteit toe te laten of te weigeren, zonder uitleg te moeten verschaffen aan de aanvrager.

Verboden activiteiten zijn ondermeer: overnachtingen en wereldse feestelijkheden van allerlei aard.

Noch naar vorm, noch naar inhoud mag een activiteit indruisen tegen de geest en het doel van het kerkgebouw, namelijk een gebedsruimte waar plaats is voor liturgie.

Kopie

Een kopie van de gebruiksovereenkomst en van het gebruiksreglement zijn te verkrijgen bij de leden van de kerkfabriek. Zij kunnen ook geraadpleegd worden op en afgedrukt worden van de webstek

machariuskerk

Machariuskerk

waterput

Machariusput

© 2011 Mijn-eigen-website.nl